Obchodní a dodací podmínky

I. Úvodní ustanovení
1/Tyto obchodní a dodací podmínky (dále jen ODP) upravují každý obchodně závazkový vztah mezi společností Jiří Fuksa, se sídlem Kuštova 637, 269 01 Rakovník, IČ: 41981031, ŽL vydal ŽÚ v Rakovníku dne 31.8.1992 pod č.j. 9/1170/92/02, ev. č. 321209-4414-00 (dále jen „prodávající“) na straně jedné a společností označenou v objednávce či kupní smlouvě jako kupující apod. ( dále jen „kupující“) na straně druhé (prodávající a kupující společně dále také jako „smluvní strany“, případně jednotlivě jako „smluvní strana“).
2/Kupní smlouva je platně a účinně uzavřena v okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky kupujícím (poštou, faxem nebo e-mailem) a jejím písemným potvrzením prodávajícím (poštou, faxem nebo e-mailem). Veškerá ustanovení ODP, včetně jejích příloh, se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
3/Ve všech ostatních případech, které nejsou upraveny v ODP, se smluvní vztah bude řídit zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
4/Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto smlouvu v rámci svého podnikání.

II. Předmět plnění
1/Předmětem plnění je dodávka reklamních a dárkových předmětů (dále jen „zboží“) a s nimi souvisejících služeb závazně objednaných kupujícím.

III. Kupní cena
1 /Kupní cena zboží a služeb je stanovena písemnou dohodou na základě cen uvedených v ceníku, platným ke dni uzavření smlouvy nebo přijetím objednávky od kupujícího.
2 /Ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH.
3 /Cena zboží, které je napájeno bateriemi, nezahrnuje cenu baterií, pokud není v nabídce uvedeno jinak.
4 /K elektronickým produktům bude připočítán ekologický poplatek dle novely zákona č.185/2011 Sb., o datech, popř. poplatek vyplývající ze zákona č.121/2000Sb.., autorský zákon.
5 /Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu a náklady na balení, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.
6 /Náklady na dopravu, balné a případné recyklační poplatky budou účtovány na faktuře samostatně.
7 /Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
8/Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží a služeb.

IV. Dodací podmínky
1 /Dle stavu a možností výrobní kapacity prodávajícího bude dodací lhůta stanovena prodávajícím v kupní smlouvě nebo v potvrzení objednávky. Běžná dodací lhůta je 7-10 pracovních dnů.
2 /U zakázek s požadovaným brandem (potisk, výšivka..aj.aplikace) je nutno do 1 pracovního dne od potvrzení objednávky zaslat podklady pro zpracování grafických náhledů (korektur) v požadovaném formátu a tyto do 1 pracovního dne písemně odsouhlasit.
3 /V případě, že se tak nestane, bude dodací lhůta posunuta o počet dnů, ve kterých je kupující v prodlení se zasláním podkladů nebo s písemným odsouhlasením náhledů (korektur).
4 /Sjednaná zálohová platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání předepsané zálohové platby na účet prodávajícího.
5 /Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Částečné plnění smlouvy je považováno za řádně plněnou dodávku.
6 /Zakázka se realizuje převzetím zboží kupujícím nebo předáním smluvnímu dopravci.
7 /Místem plnění dodávky je dle domluvy sklad prodávajícího na adrese Kuštova 637, 269 01 Rakovník nebo kancelář prodávajícího na adrese Kuštova 637, 269 01 Rakovník.

V. Platební podmínky
1 /Kupující se zavazuje uhradit za dodané zboží a služby kupní cenu včetně DPH a dále také případně další náklady na dopravu, balení zboží a jiné.
2 /Úhrada objednaného zboží a služeb je realizovatelná zálohovou platbou předem, platbou v hotovosti, dobírkou nebo platbou faktury bankovním převodem po dodání zakázky.
3 /Splatnost kupní ceny je 14dnů od vystavení faktury prodávajícím, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
4 /Vlastnická práva na zboží přechází na kupujícího až po uhrazení faktury za dodané zboží a služby, a to v plné výši. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet prodávajícího.
5 /V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení smluvního úroku z prodlení ve výši 1% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
6 /Prodávající je oprávněn fakturovat kupujícímu i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen předmětnou fakturu v době splatnosti uhradit.
7 /Kupující je oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za kupujícím či její části třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
8 /Kupující se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího žádným způsobem nezatíží (např. zástavním právem) své pohledávky za prodávajícím z kupní smlouvy ve prospěch třetí osoby.
9/Kompenzace faktur může nastat pouze po předchozí vzájemné dohodě.

VI. Reklamace
1/Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li v ODP stanoveno jinak.
2/Reklamace musí být vždy písemná. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 60-ti dnů.
3/Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2106 a § 2107 občanského zákoníku sjednávají, že prodávající je v případě oprávněné reklamace vad zboží kupujícímu oprávněn dle svého užívání zvolit jeden z následujících způsobů vyřízení reklamace:
odstranění vady opravou zboží
dodání nového nebo chybějícího zboží
sleva z kupní ceny zboží nebo
vystavení opraveného daňového dokladu na vadné zboží (vrácení kupní ceny)
4/V případě vyřízení reklamace jedním ze způsobů dle čl.VI. odst. 3 ODP nahradí prodávající kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.
5/Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2112 odst. 1, věta druhá občanského zákoníku.

VII. Ostatní podmínky
1 /Minimální odběry jsou stanoveny podmínkami prodeje.
2 /Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost plnění v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné. Prodávající je povinen neprodleně písemně informovat kupujícího a zároveň je oprávněn prodloužit termín plnění nebo odstoupit od smlouvy, aniž by odpovídal za škodu vzniklou kupujícímu řádným nesplněním zakázky.
3 /Okamžikem převzetí předmětu smlouvy kupujícím nebo jeho předáním dopravci přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na kupujícího.
4 /Za škody na vlastním zboží dodaném kupujícím k brandu (potisk, výšivka..aj.aplikace), odpovídá prodávající maximálně do výše sjednané ceny potisku. Tím není dotčeno ustanovení č.VIII. odst.8.
5 /Při nepřevzetí hotové zakázky ve sjednané době je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 25% hodnoty celé zakázky a poplatky za náklady spojené s dopravou zboží zpět na sklady v případě neobrandovaného zboží vyčíslené prodávajícím a 100% hodnoty celé zakázky v případě obrandovaného zboží, a to na základě faktury vystavené prodávajícím.
6 /Závazek kupujícího zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
7 /V případě, že bude smluvní pokuta dle čl.VIII. odst.4 ODP snížena soudem, zůstává prodávajícímu zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
8 /Smluvní strany se dohodly a výslovně prohlašují, že prodávající není povinen hradit případnou škodu vzniklou kupujícímu v jakékoliv souvislosti s kupní smlouvou převyšující částku kupní ceny za dané zboží.
9/Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky při dodání zboží +/- 5%

VIII. Podmínky prodeje
1 /Minimální hodnota objednávky je 3000,- Kč bez DPH při zachování níže uvedených kusových odběrů:
trika, polokošile, košile – 5ks od typu, barvy a velikosti
mikiny, tepláky. svetry – 5ks od typu, barvy a velikosti
bundy, vesty, kalhoty – 5 ks od typu a barvy (pokud není obchod.oddělení stanoveno po vzájemné domluvě jinak
čepice a doplňky – 10ks od typu , barvy a velikosti (výjimkou je značka Atlantis, kde jsou odběry dané balením)
2 /V případě nedodržení kusových odběrů je účtován manipulační poplatek ve výši 200,-
3 /Katalogový textil je možné vidět na vzorkovně, a pokud není k dispozici, zákazník může jednotlivé vzorky, na základě domluvy s obchodním oddělením, objednat a zakoupit.
4 /Zboží je možné objednat pouze za předpokladu, že kupující souhlasí s běžnou kvalitou, provedením, materiálem a velikostními rozměry objednávané značky. Velikostní tabulky je možné vyžádat v obchodním oddělení.
5 /Zboží není možné vracet z důvodů neznalosti výše uvedených kritérií.
6/Výdejová doba na adrese skladu: 6,30-13,30hod., kde probíhá i hotovostní platba za vyzvedávané zboží.

IX. Cena dopravného a balného
1 /Cena za dopravné a balné v ČR je za 1 karton 150,- bez DPH, pokud není stanoveno obchodním oddělením jinak.
2/Cena za dopravné a balné do zahraničí je stanovena a písmeně potvrzena kupujícímu, po přechozí domluvě, obchodním oddělením.
X. Odstoupení od smlouvy
1 /Prodávající je oprávněn zcela nebo částečně odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem a dále v případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny o více jak 14dnů
2 /S kupujícím bylo zahájeno insolvenční řízení Kupující postoupí pohledávku za prodávajícím či jakoukoliv její část třetí osobě s čl.V odst.8 ODP.
3 /Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených občanským zákoníkem, není-li v ODP či kupní smlouvě stanoveno jinak.
4 /Odstoupení od kupní smlouvy musí být vždy písemné s uvedením důvodů.
5 /Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy nebo i jejího částečného plnění, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu do 10 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
6/V případě porušení povinnosti kupujícího, jež povedou k odstoupení od kupní smlouvy, je kupující povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek ve výši 25% hodnoty celé zakázky a poplatek za náklady spojené s dopravou zboží zpět na sklady v případě neobrandovaného zboží a 100% hodnoty celé zakázky v případě obrandovaného zboží, a to na základě faktury vystavené prodávajícím (viz. VII. Ostatní podmínky)

XI. Závěrečná ustanovení
1 /Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem
3/Případné soudní spory budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
4/Zboží dodávané prodávajícím je určeno výhradně k reklamní a propagačním účelům.


<< ZPĚT